Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen) omogoča ustanovitev Šolskega sklada, ki je na naši šoli začel delovati v šolskem letu 2008/2009.

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici sestavlja 7 članov (3 strokovni delavci šole oz. vrtca in 4 predstavniki staršev).

Predstavniki šole oz. vrtca so:

 1. Anita Omulec (predsednica)
 2. Eva Brunčič
 3. Olga Štuhec

Predstavniki staršev so:

 1. Lea Vrbnjak
 2. Klavdija Bec
 3. Sara Kaučič Božič (namestnica predsednice)
 4. Monika Čuš

DEJAVNOST IN NAMEN SKLADA:

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:

 • prispevkov staršev
 • prispevkov občanov
 • donacij
 • drugih virov, ki so lahko:
 • prihodki od zbiralnih akcij učencev
 • prihodki od prodaje izdelkov učencev
 • sponzorjev

Nameni sklada so:

 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave,…),
 • sofinanciranje za zviševanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa
 • nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za pouk(didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema), ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko vzdrževanje,
 • sofinanciranje posameznih dejavnosti socialno in materialno šibkejšim učencem,
 • financiranje dejavnosti za udeležbo učencev iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

 

V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, je mogoče sredstva nakazati preko UPN (univerzalnega plačilnega naloga):

Namen nakazila: za šolski sklad OSNOVNA ŠOLA

TRR:  SI56 01100-6000037659

Sklic: SI 00 29910002

ali preko skrinjice, ki bo na različnih prireditvah, ki jih organizirata OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici in vrtec Sonček.

Za pomoč in nakazana sredstva, se vam najlepše zahvaljujemo.

 

KAKO IN KAM VLOŽITI VLOGO ZA SOFINANCIRANJE?

 • Za vsako dejavnost je postavljen rok oddaje vloge (roditeljski sestanki, pisna obvestila s strani šole/vrtca, objava na spletni strani šole/vrtca ali oddelčna pisna obvestila).
 • Na spletni strani šole je obrazec, ki ga starš/skrbnik izpolni in priloži vso potrebno dokumentacijo ter vse skupaj v zaprti kuverti odda razredniku/vzgojiteljici ali v tajništvo šole s pripisom Za šolski sklad.
 • Če bo vloga nepopolna, vas bomo pozvali k dopolnitvi.
 • Vlagatelj/ica prejme v pisni obliki sprejet sklep ŠS.

povezava do vloge

Pravila šolskega sklada-nova