Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oz. šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oz. šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oz. šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca oz. šole in druge organe šole;
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oz. regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oz. regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Člani sveta staršev na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici so:

VRTEC

 • Maučec Sonja, skupina 1
 • Slana Marko, skupina 2
 • Klement Manja, skupina 3
 • Kepe Aleksandra, skupina 4
 • Vrzel Sašo, skupina 5
 • Močnik Novak Sanja, skupina 6
 • Vajs Ajlec Katja, skupina 7

ŠOLA

 • Krapež Smiljana, 1. a
 • Zamuda Jasna, 1. b
 • Njivar Jasmina, 2. a
 • Muhič Melita, 2. b
 • Voršič Nuša, 3. a
 • Hajdinjak Miro, 3. b
 • Roškar Martina, 4. razred
 • Lovrec Damir, 5. a
 • Bukošek Ksenija, 5. b
 • Štuhec Anton, 6. a
 • Rajšp Monika, 6.b
 • Krajnc Marija, 7. a
 • Vrbnjak Lea, 7. b
 • Lukovnjak Maja, 8. a.
 • Mlinarič Tea, 8. b
 • Novak Mateja, 9. a
 • Štefanec Janja, 9. b