Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oz. šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oz. šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oz. šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oz. šole in druge organe šole;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oz. regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oz. regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Člani sveta staršev na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici so:

VRTEC      
       
  RAZRED PRIIMEK IN IME e-naslov:
  skupina 1. VRBANČIČ NASTJA nastja.vrbancic@gmail.com
  skupina 2. PERŠAK MATEJA mateja.persak@gmail.com
  skupina 3. ROŠKAR NUŠA roskar.nusa@gmail.com
  skupina 4. KLEMENT MANJA manja.klement93@gmail.com
  skupina 5. KEPE ALEKSANDRA kepesandra@gmail.com
  skupina 6. VRZEL SAŠO sasovrzel@gmail.com
  skupina 7. NOVAK MOČNIK SANJA novak.sanja7@gmail.com
       
ŠOLA      
       
  RAZRED PRIIMEK IN IME e-naslov:
  1.r AJLEC VAJS KATJA katja.ajlec@gmail.com
  2.a KRAPEŽ SMILJANA smiljanak@gmail.com
  2.b ZAMUDA JASNA jasna.zamuda@gmail.com
  3.a NJIVAR JASMINA  jasminanjivar60@gmail.com
  3.b MELITA MUHIČ KREFT muhicm@gmail.com
  4.a VORŠIČ NUŠA nusa.vorsic@gmail.com
  4.b HAJDINJAK MIRO  
  5.r ROŠKAR MARTINA kmetijaroskar@gmail.com
  6.a LOVREC DAMIR damir.lovrec@siol.net
  6.b ZORKO ROZMAN LIDIJA zorko.lidija@gmail.com
  7.a ŠTUHEC ANTON anton.stuhec@gmail.com
  7.b RAJŠP MONIKA klemencic.moni@gmail.com
  8.a KRAJNC MARIJA bar.cakova@gmail.com
  8.b VRBNJAK LEA lea.vrbnjak@gmail.com
  9.a LUKOVNJAK MAJA maja.lukovnjak@gmail.com
  9.b MLINARIČ TEA