1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
Ul. Edvarda Kocbeka 4
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici

Tel: 02/568 91 10
Fax: 02/568 91 13

info@os-svjurij.si

Odgovorna oseba:
Marko Kraner, ravnatelj
Tel: 02/568 91 14
marko.kraner@guest.arnes.si

 
Dostopnost na spletu:

www.os-svjurij.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga

2.a Podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja: osnovnošolsko izobraževanje

Enote zavoda: vrtec Sonček

 

2.b Organigram zavoda

Organigram zavoda

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Marko Kraner, ravnatelj
Tel: 02/568 91 14

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

Notranji predpisi:

Državni predpisi:

2.e   Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.f  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

  • prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
  • volitve v nazive učiteljev
  • imenovanje ravnatelja
  • sprejemanje letnega delovnega načrta in realizacije

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:

  • seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
  • seznam zaposlenih
  • seznam učencev s posebnim statusom

2.h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov (v pripravi)

seznam zbirk

2.i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spleta:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.os-svjurij.si

Fizični dostop:

OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
Ul. Edvarda Kocbeka 4
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici