Šolska prehrana je oblika družbene prehrane, ki je pomembna za skladen telesni in duševni razvoj otrok ter vpliva na njihovo počutje tako z zdravstvenega kot delovnega vidika.
Pravilna prehrana ima za zdravstveno stanje otrok poseben pomen, saj je eden najosnovnejših temeljev za zdrav telesni in duševni razvoj. S prehrano, ki ustreza prehranskim potrebam otrok, pripomoremo k njihovi skladni rasti in dobri psihofizični kondiciji.

Šolska prehrana je namenjena učencem in delavcem šole. Pripravlja se v šolski kuhinji. Jedilnike za šolsko prehrano pripravlja vodja šolske prehrane v sodelovanju s kuhinjskim osebjem ter v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Oddajanje vlog za subvencioniranje malice in kosila na pristojni CSD ni potrebno, razen v primeru, da vam odločba o otroškem dodatku poteče 31. 8. 2019.

 

Subvencioniranje šolske prehrane

 • Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.
 • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
 • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
 • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
 • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
 • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov

Šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, ter o subvencioniranju malice in kosila za učence;

 • prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda  na obrazcu, ki ga predpiše minister,
 • s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
 • obroke pravočasno odjavljajo in plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
 • prijava se lahko kadarkoli prekliče;
 • starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.);
 • obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do ure, ki jo določi šola*.
 • za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

 

*Prijave in odjave sprejemamo en delovni dan prej do 10.00 za naslednji dan.

V primeru, da prehrana ni pravočasno odjavljena, starši plačajo polno ceno. Malico je potrebno tudi ponovno prijaviti, ko se otrok vrne v šolo, najkasneje do pričetka pouka.

Za učence, ki imajo dieto, morajo starši v kuhinjo vodji prehrane osebno dostaviti zdravniško potrdilo.

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE (pdf)

Odjava in prijava šolske prehrane:

telefon: 02/5689120 (avtomatski odzivnik)
elektronska pošta: prehrana@os-svjurij.si

LOPOLIS-a (navodila)