Obstaja več načinov navajanja virov dokumentov. Razlikujejo se po vrstnem redu elementov in ločil, ki jih uporabljamo med navajanjem.

Pomembno je, da najdemo vse bibliografske elemente, ki omogočajo točno določeno uporabljeno gradivo.

Bibliografija je seznam vseh virov, ki smo jih uporabili pri izdelovanju naloge. Navedemo jo na koncu naloge. Pri pisanju virov upoštevamo abecedni vrstni red ali številčno označevanje virov skozi tekst.

Učenci in učenke, pravilno navajanje virov vam bo pomoč pri izdelavi govornih nastopov, seminarskih nalog, raziskovalnih nalog …

  1. Monografska publikacija (knjiga) z enim avtorjem
  2. Monografska publikacija z dvema ali tremi avtorji
  3. Monografska publikacija z VEČ KOT TREMI avtorji
  4. Članek iz serijske publikacije (revije, časopisa)
  5. Članek iz zbornika
  6. CD-ROM
  7. Spletna stran z znanim avtorjem
  8. Anonimna spletna stran

Monografska publikacija (knjiga) z enim avtorjem

 

PRIIMEK, ZAČETNICA AVTORJEVEGA IMENA. Naslov dela: podnaslov. Kraj izdaje: založba. Leto izdaje. (Zbirka: štetje). Str.

Priimek avtorja vedno izpišemo z velikimi tiskanimi črkami. Za priimkom napišemo vejico, ker smo naredili konverzijo – zamenjali smo ime in priimek avtorja. Za vejico zapišemo le prvo črko imena avtorja in piko.

Naslov dela prepišemo tako, kot je zapisan na naslovnici, oz. naslovni strani (tudi ločila). Če je dodan še podnaslov, ga zapišemo za dvopičjem. Za naslovom oz. podnaslovom obvezno postavimo piko.
Izdajo knjige zapišemo, če jo najdemo v knjigi, sicer ta podatek izpustimo.

Kraj izdaje – mesto, kjer se založba nahaja in naziv (ime) založbe, ki je knjigo izdala, ločimo z dvopičjem. Če je več krajev ali založb, jih ločimo z vejico. Polje spet zaključimo s piko.
V primeru, da je knjiga prevedena, zapišemo slovensko založbo, ki jo je izdala!

Leto izida – vedno zapišemo leto izida knjige v slovenskem jeziku!  Za letnico obvezno zapišem piko.

Naslov knjižne zbirke zapišemo v okrogli oklepaj. Za oklepajem je pika.

Strani zapišemo le, če nismo prebrali cele knjige, ampak le določen odstavek ali poglavje. Polje spet zaključimo z obvezno piko.

Vse podatke, ki jih potrebujemo za navajanje vira, poiščemo na naslovni strani, hrbtni naslovni strani, kolofonu ali CIP-u.

 Primeri:

MAL, V. Baronov mlajši brat. V Ljubljani: Prešernova družba, 1986. (Redna letna zbirka Prešernove družbe).
PARTLJIČ, T. Slišal sem, kako trava raste. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. (Zbirka Domen).
DOLINAR, F. M. Uvod v znanstveno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2001.

Monografska publikacija z dvema ali tremi avtorji

PRIIMEK, ZAČETNICA AVTORJEVEGA IMENA in PRIIMEK, ZAČETNICA AVTORJEVEGA IMENA. Naslov dela: podnaslov. Izdaja. Kraj izdaje: založba. Leto izdaje. Str. (Zbirka: štetje).

BODITE POZORNI: Če sta knjigo napisala dva ali trije avtorji, navedemo vse.

 Primeri:

JURČIČ, J., KERSNIK, J. Rokovnjači. Ljubljana: DZS. 1965
PEČJAK, S., GRADIŠAR, A. Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 2002.
RADOVANOVIĆ, S., VARL, V., ŽIBERNA, I. Podravje, Maribor, Ptuj A-Ž: priročnik za popotnika in poslovnega človeka. 2.natis. Murska Sobota: Pomurska založba. 1996. (Zbirka Slovenija total).

Monografska publikacija z VEČ KOT TREMI avtorji

NASLOV dela: podnaslov. Kraj izdaje: založba. Leto izdaje. (Zbirka: štetje). Strani.

BODITE POZORNI: V primeru, da so knjigo napisali več kot trije avtorji, ne zapišemo nobenega avtorja!
Prvi obvezni podatek je naslov knjige. Prvo besedo naslova zapišemo z velikimi tiskanimi črkami, ostale dele naslova z malimi.

 Primeri:

SVETOVI narave. 1997. 1.izd. Grosuplje: Mondena, 1997.
UČENJE in poučevanje s knjižnico v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 2002. (Modeli poučevanja in učenja. Knjižnična dejavnost).
SLOVENSKE narodne pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga,1989. (Zbirka Zlata ptica).
O prijateljstvu: izbor lepih slik in izrekov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. (Zbirka V dar in spomin).
ENCIKLOPEDIJA Slovenije 1: A-Ca. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.

Članek iz serijske publikacije (revije, časopisa)

PRIIMEK, ZAČETNICA AVTORJEVEGA IMENA. Naslov članka. V: Naslov serijske publikacije, Letnik (letnica) številka. Strani članka.

BODITE POZORNI: Prvi del se nanaša na avtorja članka in naslov članka, drugi del zapisa se nanaša na publikacijo, v kateri je članek izšel!
Naslov revije, časopisa, tednika vedno pišemo poševno. Obvezno navedemo podatke o letniku, letnici in številki revije. Letnica je v okroglem oklepaju.
Kratico za strani (str.) v tem primeru pišemo z malo. Na koncu navedka je obvezno pika.

 Primeri:

GEISTER, I. Pojoči borovci. Pionir, 45 (1989) 3, str. 17–19.
LOČNIŠKAR FIDLER, M. Multimedija. Šolska knjižnica, 13 (2003) 3, str. 151.
KOROŠEC, T. Prisega ribjega tatu iz l. 1675. Slavistična revija, 44 (1995) 3, str. 295–305.
PATERNU, B. Različne razdalje do znanstvene stroke. Delo, 34 (2. julij 1992) 150, str. 13–14.

Članek iz zbornika

PRIIMEK, ZAČETNICA AVTORJEVEGA IMENA. Naslov sestavka. V: Naslov zbornika: podnaslov. Kraj izdaje zbornika: izdajatelj, leto. Str.

Elemente navajamo enako kot pri revijah.

Primer:
GREGORI, J. Ptiči ob Muri. V: Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej, 2002. Str. 65–71.
JAMNIK, T. S knjigo v svet. V: Bralna značka v tretjem tisočletju zbornik ob 40-letnici bralne značke. Ljubljana: Bralna značka pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, 2000.

CD-ROM

PRIIMEK, ZAČETNICA IMENA AVTORJA: Naslov. Vrsta medija. Kraj izdaje: izdajatelj, leto izdaje. (Podnaslov medija).

Elementi so isti kot pri navajanju literature pri knjigi, le da za naslovom dodamo podatek o vrsti medija (CD-ROM, Video …).

Primeri:
ŽIVA narava. CD-ROM. Murska Sobota: Creativ, 1999. (Biologija, naravoslovje in tehnika …).
BRATUŠA, A. et al. Knjižko: Uganke za knjižne molje. CD-ROM. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999.

Spletna stran z znanim avtorjem

PRIIMEK, ZAČETNICA AVTORJEVEGA IMENA. (Leto izida). Naslov. [Vrsta medija].Izdaja. Kraj izida: Založnik. [datum zadnjega popravljanja]. [Citirano datum: ura (obvezno za online dokumente)]. Zbirka. Dostopno na spletnem naslovu (obvezno za online dokumente). ISBN.

Primer:

JAKOPIN, P. (1999). Zgornja meja entropije pri leposlovnih besedilih v slovenskem jeziku: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Fakulteta za elektrotehniko, [online]. [uporabljeno 2002-02-20]. Dostopna na URL: http://www.ff.uni-lj.si/hp/pj/disertacija/ .

Anonimna spletna stran

Primer:

Veronika z Malega gradu.  [online].  [uporabljeno 2002-02-20]. Dostopno na URL:
http://www.kamniskaveronika.net/e_knjiga_fs.html.