Pristojnosti ravnatelja:

 • Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
 • Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

 • organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 • pripravlja program razvoja zavoda,
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 • je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
 • vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 • vzpodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 • predlaga strokovne delavce v nazive,
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 • spremlja delo svetovalne službe,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
 • obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
 • določa sistematizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdor:

 • izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI-UBP5 (Uradni list RS, št. 16/07) ali
 • izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI-UBP5 (Uradni list RS, št. 16/07),
 • izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01),
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
 • Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu od začetka mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let.

Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:

 • mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
 • mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež,
 • mnenje sveta staršev.

Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno. Če lokalna skupnost, vzgojiteljski in učiteljski zbor ter svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloča brez tega mnenja. Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku trideset dnevnega roka za podajo mnenja ministra, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister. Svet zavoda pa mora takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

Ista oseba v istem zavodu lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat pod pogoji kot jih določa zakon.

Ravnatelj zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda.

Ravnatelja razreši svet šole. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost in organe iz drugega odstavka 53.a člena ZOFVI. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja. Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.