Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oz. šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oz. šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oz. šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca oz. šole in druge organe šole;
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oz. regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oz. regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Člani sveta staršev na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici so:

VRTEC

 • Klement Manja, skupina 1
 • Jurič Ines, skupina 2
 • Kepe Aleksandra, skupina 3
 • Novak Močnik Sanja, skupina 4
 • Ajlec Vajs Katja, skupina 5
 • Krapež Smiljana, skupina 6
 • Zamuda Jasna, skupina 7

ŠOLA

 • Njivar Jasmina, 1. a
 • Muhič Melita, 1. b
 • Voršič Nuša, 2. a
 • Hajdinjak Miro, 2. b
 • Roškar Martina, 3.a
 • Kreft Mateja, 3. b
 • Raj Maja, 4. a
 • Bukošek Ksenija, 4. b
 • Štuhec Anton, 5. a
 • Rajšp Monika, 5.b
 • Krajnc Marija, 6. a
 • Vrbnjak Lea, 6. b
 • Lukovnjak Maja, 7. a.
 • Mlinarič Tea, 7. b
 • Novak Mateja, 8. a
 • Štefanec Janja, 8. b
 • Njivar Janja, 9. a
 • Grah Suzana, 9. b