V šolskem letu 2020/2021 smo se vključili v 3-letni projekt Zavoda RS za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje (v nadaljevanju VSUO). Projekt usposablja tim in kolektiv z vmesnimi aktivnostmi, ki do konca usposabljanja privedejo do strategij varnega in spodbudnega učnega okolja. Strategije se tako oblikujejo na ravni šole in umestijo v letni delovni načrt šole. Projekt VSUO nam preko izvajanja aktivnosti z učenci in kolektivom omogoča poglobitev zavedanja o pomenu dobre klime in počutja tako na ravni kolektiva, kakor tudi razreda, skupine in posameznika. Prav tako bomo okrepili veščine vodenja skupine otrok za dobro vključenost in zmanjšanja vedenjskih težav, izpopolnili čustveno in vedenjsko pismenost z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri učencih, se seznanili z razlogi neželenega vedenja učencev in se urili v strategijah za preprečevan je slednjega, spoznali razliko med konflikti in nasiljem ter osvojili veščine povezovanja in podpiranja procesov v kolektivu. Vsebine projekta bomo vključevali v pedagoške konference, pouk, RaP, podaljšano bivanje in tudi v jutranje varstvo. Cilj projekta je na ravni VIZ ustvariti sistematičen pristop h graditvi varnega in spodbudnega učnega okolja.

ŠOLSKO LETO 2022/2023

V šoli bomo celo šolsko leto preko aktivnosti in delavnic bogatili socialne odnose v razredu, počutje, sodelovalno klimo, sodelovanje s starši, odkrivali in poglabljali čustva, odpravljali stres, s pomočjo digitalizacije iskali varne in poučne vsebine na spletu.

V preteklih letih dela v okviru projekta VSUO smo izvedli veliko delavnic in aktivnosti, da so se učenci v šoli in v vrtcu počutili varno, spodbudno in kar se da prijetno. Več si oglejte v posnetku na povezavi https://video.arnes.si/watch/48fg2ccwycjy.

DOBRA PRAKSA ZA STARŠE

Domača naloga in starši.

PRAVILA DOMAČE NALOGE za starše

Kako se izogniti 6 pogostim napakam pri motiviranju otrok za učenje in domače naloge?

Marko Juhant in 6 medvedjih uslug pri šolskem delu

Vključevanje staršev v šolski prostor.

VKLJUČEVANJE STARŠEV

                                

Tim VSUO