Na svetovni dan čebel, 20. maja in dva dni pred dnevom biotske pestrosti, smo na šoli izvedli ekodan.  Svetovni dan čebel je posvečen čebelam in drugim opraševalcem, ki igrajo pomembno vlogo pri varnosti s prehransko preskrbo, njihova prisotnost pa je tudi pokazatelj stanja lokalnega okolja in njegove biotske pestrosti.

Tako so se učenci  razredne stopnje odpravili v različna življenjska okolja, kjer so opazovali pestrost rastlinskega in živalskega sveta.

Učenci 1.a so se skupaj z učiteljicama podali v bližnji sadovnjak. Spoznali so razliko med starim in novim sadovnjakom. Posebej so spoznali jablano, saj so si jo na učnem sprehodu podrobno ogledali, jo opisali, se ob njej fotografirali in kasneje v razredu tudi narisali.

V razredu so učenci strnili vtise o terenskem delu, podrobno so opazovali plod jablane, ga opisali, našteli njegove dele, rešili pa so tudi učni list. Učenci so ta dan zelo uživali.

V 2. r. razredu so z učenci ponovili, kaj vse vedo o vodi. Ponovili so stanja vode, povedali, katere so stoječe in katere sladke vode. Učencem so izvedeli, kako je nastalo Blaguško jezero. Po malici so se odpravili do jezera. Pogledali so si, kje je bila dolina zajezena. Opazovali so rastline in živali, ki so značilna za vodna območja. Poimenovali so jih s pomočjo knjige. Pogledali so si še potok in še enkrat ponovili, katere so stoječe in katere tekoče vode. Ob jezeru so rešili učne liste, na katerih so ponovili in utrdili znanje, ki so ga pridobili na tehniškem dnevu.

V četrtem razredu so učenci spoznali travnik in vodo kot življenjsko okolje oz. ekosistem. Zjutraj so si v razredu pogledali nekaj posnetkov na spletu o različnih življenjskih okoljih. Nato so se odpravili na Blaguško jezero. Tam so opazovali živalstvo in rastlinstvo na travniku in ob vodi. Učenci so rešili učni list na to temo. Ob vrnitvi v šolo so učenci izdelali plakat in zapisali vtise o tem dnevu.

V petem razredu so ekodan pričeli z dokumentarnim filmom Nevarna Zemlja. Učenci so z njegovo pomočjo spoznavali različne ekosisteme, ki se nahajajo na našem planetu. Podrobneje so se pogovorili o gozdu, katerega so v nadaljevanju dneva opazovali in raziskovali. V gozdu blizu Blaguškega jezera so učenci reševali učne liste, ki so bili pripravljeni in prilagojeni za prostor, katerega so obiskali. Iskali so živalske vrste, rastlinstvo, napisali pesmi o gozdu, spoznali nekaj angleških besed povezanih z le tem ter predvsem opazovali in uživali v naravi. Nato so se vrnili v šolo, kjer so si med seboj izmenjali izkušnje in mnenja, ki so jih pridobili tekom dneva.

Učenci od 6. do 9. razreda so izvedli ekokviz z dejavnostmi. Uvodni del je potekal v šoli, kjer so imeli učenci krajšo predstavitev  o biotski pestrosti z ogledi dokumentarnih prispevkov. Prvi del kviza  je tako potekal že v šoli. Nato so se po skupinah in razredih odpravili v gozd, kjer so na štirih tematsko različnih lokacijah izvajali naravoslovne dejavnosti, mentorji pa so jih sproti vodili in točkovali. Vsi učenci so bili pri delu zelo motivirani in dosegli lepe rezultate. Tako so bili na koncu zmagovalci čisto vsi.

Marija Ditner in Mateja Krajnc