Spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D, Ur. l. RS, št. 57/2015) bo razširil število upravičencev do subvencioniranega kosila. S spremembo bo še vedno priznano brezplačno kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.
Od 1. 1. 2016 bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:
– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada učencu subvencija kosila v višini 70% cene kosila,
– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada učencu subvencija kosila v višini 40 % cene kosila.
Sprememba subvencije kosila učencev bo torej veljala od 1. 1. 2016. 
Starši naj preverijo veljavnost odločb o otroškem dodatku. V kolikor jim bodo odločbe v kratkem potekle, naj poskrbijo za pravočasno novo vlogo za otroški dodatek. V šolo ni potrebno prinašati odločb o otroškem dodatku.